Category Archives: Bring and Take

Bring and Take #4หลักแกรมม่าที่ผิดกันจริ๊ง!!!!

Bring Vs. Take เอ…แล้วเราควรใช้ Bring หรือ Take ดีละ????? ก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจว่า สิ่งของที่พูดถึงนั้นกำลังออกไปจากประธาน หรือเข้าหาประธาน ถ้า “เข้าหา” ใช้ bring ex. Please bring the shirt to me.    กรุณาเอาเสื้อมาให้ฉันที ถ้า “ของออกไป” ใช้ take ex. Please take this shirt to the cleaners. กรุณาเอาเสื้อไปให้ร้านทำความสะอาด ง่ายเนอะ…..    สอบถามเรื่องคอร์สการเรียนแกรมม่าและสนทนาสาขาชลบุรีที่ 082-471-0226