Category Archives: whom

Who or Whom?? เรียนภาษากับพี่เม

Who/Whom ใช้ต่างกันอย่างไร…… Who :  Pronoun ใช้ในตำแหน่งประธานในประโยคWhom : Pronoun ใช้ในตำแหน่งกรรมในประโยค เช่น Who gave whom a basketball? ใครให้ลูกบาสใคร ถ้าไม่แน่ใจ..  ให้แทนตำแหน่งในประโยคด้วยด้วย he/him  เช่นHim gave you a basketball?He gave you a basketball?การใช้แบบที่สองถูกต้อง  เพราะฉะนั้นเราควรใช้ Who ขึ้นต้นประโยคเรียนภาษาอังกฤษกับพี่เม   FMCP English ชลบุรี 082-471-0226