หลักแกรมม่าเรียกว่า Causative Verbs :  เมเรียกง่ายๆคือการให้กรรมทำอย่างใด อย่างนึง…

ความแตกต่างของการใช้ let, get, make และ have ในข้อสอบโทอิคพารท์ 5

Let:  อนุญาต เช่น  I let her use the car. (กรรม คือ her—เป็นคนจึงใช้ use เป็น V1)

Get: โน้มน้าวให้ทำ  แต่ get จะใช้กับ to (เพราะเป็น infinitive) เช่น  I got the dog to sit still.  (กรรม คือ dog—กริยาตามหลัง to เป็น V1)

Make: บังคับ เช่น The teacher made them do their homework.  (กรรม คือ them—เป็นคนจึงใช้ do เป็น V1)

Have:  ทำโดยหน้าที่  เช่น The coach had the players practice their swings.  (กรรม คือ the players—เป็นคนจึงใช้ practice เป็น V1)

สิ่งที่ต้องระวังเวลา Causative Verb ออกใน ข้อสอบโทอิคพารท์ 5

ใน ข้อสอบโทอิคพารท์ 5 โจทย์มักจะให้กรรมมาแล้วให้เราเลือกว่ากริยาที่กรรมทำนั้นเป็นช่องอะไร เช่น

She had the mail ___________ to the main office.

a.  deliver

b.  delivers

c.  delivered

d. to deliver

เราก็ต้องดูที่กรรม  กรรมคือ the mail—ไม่ใช่คน deliver เองไม่ได้ จึงต้องถูก deliver แล้วเวลาสิ่งของถูกกระทำมักจะเติม -ed จึงตอบข้อ C

ถ้ากรรมเป็นคน–กริยาที่กรรมทำจะเป็น v1 เสมอนะ—จำไว้!


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.