ข้อสอบโทอิค ฝึกการฟัง TOEIC Listening Part 1-4

คะแนนฟังจะเป็นตัวที่จะทำให้เราได้คะแนนโทอิคสูง  เมจะแนะนำนักเรียนอย่างเสมอว่า..ถ้าอยากได้ตะแนนสูง..ต้องฝึกฟังบ่อยๆ  เพราะนอกจากจะได้ง่ายแล้ว  แต่จะเป็นตัวดันคะแนนอย่างแรง!

วันนี้เรามาฝึกการฟังทั้งขุดในวีดีโอนี้  สิ่งที่เราต้องเตรียมคือ..scantron ดินสอ และยางลบ  ทำในห้องเงียบๆ ที่จะไม่มีอะไรรบกวนเราเป็นเวลา 45-50 นาที

พร้อมนะ!

 ANSWERS!
(1) C (41) B (81) B (121) A (161) D (2) A (42) D (82) D (122) B (162) D
(3) D (43) B (83) C (123) D (163) B(4) C (44) A (84) B (124) D (164) A
(5) B (45) C (85) B (125) A (165) C(6) A (46) D (86) D (126) D (166) C
(7) B (47) C (87) C (127) C (167) D(8) C (48) B (88) A (128) B (168) A
(9) B (49) B (89) B (129) A (169) D(10) D (50) D (90) C (130) B (170) A
(11) C (51) C (91) A (131) A (171) C(12) B (52) A (92) A (132) C (172) D
(13) B (53) A (93) D (133) C (173) C(14) A (54) A (94) B (134) D (174) C
(15) C (55) D (95) C (135) B (175) D(16) B (56) B (96) A (136) A (176) A
(17) C (57) D (97) C (137) B (177) B(18) A (58) D (98) D (138) C (178) D
(19) C (59) A (99) D (139) C (179) C(20) A (60) B (100) B (140) B (180) A
(21) C (61) C (101) D (141) B (181) C(22) B (62) C (102) A (142) B (182) B
(23) B (63) D (103) D (143) B (183) D(24) A (64) B (104) C (144) B (184) A
(25) C (65) A (105) B (145) A (185) D(26) C (66) C (106) B (146) C (186) C
(27) B (67) A (107) A (147) A (187) B(28) A (68) B (108) C (148) A (188) A
(29) B (69) C (109) A (149) B (189) C(30) A (70) A (110) C (150) D (190) B
(31) C (77) D (111) D (151) B (191) A(32) C (76) A (112) B (152) C (192) B
(33) B (75) D (113) A (153) B (193) C(34) B (74) C (114) D (154) C (194) B
(35) C (73) B (115) A (155) D (195) D(36) A (72) A (116) C (156) D (196) D
(37) B (71) C (117) B (157) B (197) B(38) A (78) C (118) B (158) A (198) C
(39) C (79) D (119) C (159) B (199) B(40) B (80) A (120) C (160) B (200) A

Step 2

นับคะแนนที่ถูก..แล้วเอามาเทียบในตารางนี้ (เทียบในตารางของ Listening นะ)

ข้อสอบโทอิค ฝึกการฟัง TOEIC Listening Part 1-4
ข้อสอบโทอิคฝึกการฟัง TOEIC Listening Part 1-4

ถ้าใครได้ 350 ขึ้นไป…ครูเมยินดีด้วย!!!

 

shutterstock_438713266-1

คอร์สนี้เป็นคอร์สในฝันของหลายคน เพราะ ให้ความอิสระในการติวข้อสอบมากที่สุด แต่จ่ายน้อยที่สุด! 

KruMae ได้คุยกับนักเรียนหลายร้อยคนที่เจอปัญหามากมายในการต้องสอบโทอิคเข้าทำงาน หรือเปลี่ยนงาน  เช่น

  • พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่ดี
  • ทำงานก็เหนื่อยแล้ว..ต้องหาเวลามาติวโทอิคอีก
  • ตารางงานไม่แน่นอน  บางเสาร์ก็ทำงาน  บางอาทิตย์ก็ติดธุระ
  • บางครั้งขาดเรียน ก็กลัวเรียนไม่ทันเพื่อน
  • การติวโทอิค ทำไมต้องแพงจัง  เงินเดือนที่มีอยู่ก็น้อย แล้วต้องเก็บเงินเท่าไหร่ถึงจะได้เข้าติว
  • อยากเริ่มเลย  บริษัทรอคะแนนอยู่ รอรอบใหม่ไม่ได้
  • เรียนครั้งแรก โดยเฉพาะแกรมม่า ไม่เข้าใจ อยากเข้าทบทวนอีกรอบ
  • อยากฝึกทำข้อสอบเยอะๆ

การ ติวโทอิคนั้น–นักเรียนส่วนใหญ่จะทำเมื่อจำเป็นจริงๆ  และในเมื่อ KruMae อยากให้ทุกคนได้คะแนนที่ต้องการ (จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่แบบคนทั่วไป) เมจึงออกแบบคอร์สใหม่ เพื่อให้การติวโทอิค และการได้คะแนนที่ต้องการนั้น–เป็นไปได้สำหรับทุกๆคน

ตัวอย่างการเทคนิคการทำข้อสอบโทอิค Part 5

คลิกที่นี่เพื่อรายละเอียด!

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.