รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test)

ปัจจุบันการสอบ TOEIC ใช้รูปแบบที่เรียกว่า Redesigned TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 ส่วนคือ การฟัง (Listening) และ การพูด (Reading) จำนวน 200 ข้อ คะแนนเต็มรวม 990 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบคือ 2 ชั่วโมง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1.       การฟัง (Listening Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้

Part 1: Photographs 10 ข้อ

Part 2: Question-Response 30 ข้อ

Part 3: Conversations 30 ข้อ

Part 4: Short Talks 30 ข้อ

พีเมจะสอนการจดโน้ตระหว่างการฟังและการแก้ไขจุดบกพร่องหลักที่เป็นสาเหตุให้นักเรียนส่วนใหญ่ได้คะแนนน้อยในส่วนของการฟังนี้

2.       การอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้

Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ Part 6: Text Completion 12 ข้อ

Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ

ข้อสอบโทอิคมักมีการอ่านหลายรูปแบบ และคำศัพท์ที่เน้นทาง Corporate Office Work พี่เมจะชี้นำการทำข้อสอบประเภทนี้  ทวนคำศัพท์เฉพาะ และข่วยแก้ไขจุดบกพร่องทางแกรมม่า

เพียงนักเรียนเข้ามาเรียนโดยมีคะแนนจุดมุ่งหมายในใจ…พี่เมจะช่วยให้ไปถึงตรงนั้นได้

พร้อมที่จะลุยข้อสอบนี้แล้วใช่มั้ย  คลิกดูคอร์สโทอิคเลย


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.