หลักการใช้ as...as ให้ถูกต้อง!

Asas  เปรียบเทียบความ “เท่ากัน”

เรามักใช้ as….as ในการเปรียบเทียบ adj./adv. ของสิ่งๆนั้น เช่น

 

The world’s biggest bull is as big as a small elephant.    (เปรียบเทียบ adj.)

กระทิงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่เท่ากับ  ช้างตัวเล็ก

The weather this summer is as bad as last year.     (เปรียบเทียบ adj.)

อากาศช่วงฤดูร้อนนี้ แย่เท่ากับ ปีที่แล้ว

You have to unwrap it as carefully as you can.     (เปรียบเทียบ adv.)

คุณต้องแกะกระดาษห่ออย่าง ระมัดระวังเท่าที่  คุณทำได้

Not as … as

เรามันใช้ not as….as เพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ไม่เท่ากัน  (ไม่รู้ว่าอย่างไหนดีกว่าหรือแย่กว่า–แค่ไม่เท่ากัน)

It’s not as heavy as I thought it would be.  

มันไม่หนักเท่าที่ชั้นคิดไว้         (พูดถึงความหนัก)

Rory hasn’t grown as tall as Tommy yet.

Rory ยังไม่โตเท่า Tommy        (พูดถึงความโต)

She’s not singing as loudly as she can.

เธอไม่ร้องเสียงดังเท่าที่เธอสามารถทำได้      (พูดถึงการร้องเพลง)

 

As … as + possibility

เรามักพูดถึงความเป็นไปได้ หลัง as….as  เช่น

Can you come as soon as possible?

คุณสามารถมาเร็วเท่าที่คุณจะทำได้มั้ย?

Go to as many places as you can.

ไปหลายๆแห่งที่คุณสามารถไปได้

We got here as fast as we could.

เราไปถึงเร็วเท่าที่เราจะสามารถไปได้

As much as, as many as

เจอ much/many–แน่นอนเลย กำลังพูดถึงปริมาณ  แบ่งเป็น as much as : ใช้กับนามที่นับไม่ได้  as many as : ใช้กับคำนามที่เป็นพหูจน์ (มีมากกว่า 1) เช่น

Greg makes as much money as Mick but not as much as Neil.

Greg ทำเงินเยอะเท่า Mick แต่ ไม่เยอะเท่า Neil

There weren’t as many people there as I expected.

นั่นคนไม่เยอะเท่าที่ฉันคาดหวังไว้

There were as many as 50 people crowded into the tiny room.

นั่่นมีคนเยอะเท่า 50 คนแออัดกันในห้องเล็กๆ

Ref.  Cambridge Dictionary

อยากฝึกแกรมม่าเพิ่มมั้ย?

เนื้อหาตรงนี้และอื่นๆอีกมากมายจะอยู่ในคอร์ส GRAMMAR@HOME คอร์สแกรมม่าออนไลน์ที่ให้ฝึกทุกหลักการทางแกรมม่าของภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ง่ายๆจนถึงระดับสูง แกรมม่าเป็นพื้นฐานในการสนทนา และการทำข้อสอบทุกตัวเลยนะ!

 

เนื้อหาที่คุณจะได้ติวในช่วงทดลองเรียนคอร์ส GRAMMAR@HOME 3 วัน

  • Present Simple เบื้องต้น
  • Nouns เบื้องต้น
  • Adjectives เบื้องต้น
  • Present Continuous และ Adverbs เบื้องต้น
  • The Simple Past of Be
  • The Simple Past และ The Past Continuous เบิ้องต้น

 


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.