FMCP English Online
0Comments

ความสำเร็จ..เริ่มต้นจากก้าวแรก.. คำคมภาษาอังกฤษ

ความสำเร็จ..เริ่มต้นจากก้าวแรก.. คำคมภาษาอังกฤษ คำคมดีๆ ที่มีความหมาย….ชีวิตของเราจะเป็นของใครถ้าไม่ใช่ของเราเอง If you don’t go after what you want, you’ll...
by KruMae FMCP English
FMCP English Online
0Comments

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษแบบใหม่ (ชลบุรี)

            เรียนสนทนาภาษาอังกฤษแบบใหม่ (ชลบุรี) ภาษาอังกฤษมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของเรา ทักษะการโต้ตอบภาษาอังกฤษของเราจะเปิดโอกาสให้เรามากมาย ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเรียน...
by KruMae FMCP English