May/Might/Might have ใช้อันไหนดีอะ

May or Might or Might have???????   ความแตกต่างอันน้อยนิดที่ควรรู้ MAY ใช้ในลักษณะการขออนุญาติแบบเป็นทางการที่ซู้ดๆๆๆ   ฝรั่งธรรมดาเค้าไม่ค่อยใช้กัน แต่หนังสือเรียนยังมีอยู่ Ex:  May I go to the toilet?  —–ใช้บ่อยใช่มั้ย….....

เรียนสนทนาภาษาอังกฤษแบบใหม่ (ชลบุรี)

            เรียนสนทนาภาษาอังกฤษแบบใหม่ (ชลบุรี) ภาษาอังกฤษมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตของเรา ทักษะการโต้ตอบภาษาอังกฤษของเราจะเปิดโอกาสให้เรามากมาย ไม่ว่าจะเรื่องงานหรือเรื่องเรียน การสนทนาภาษาอังกฤษจึงเป็นทักษะที่สำคัญที่เราควรจะมีติดตัวไปในอนาคต...