Category Archives: หลักสูตร EP/MEP/Junior EP

รับสอนพิเศษ EP ชลบุรี

พี่เมเคยเป็นครูสอนในหลักสูตร EP จึงรู้ว่าปัญหาของการเรี […]

พี่เมตอบข้อสงสัยในของการเข้าเรียน EP

 หลายอย่างที่ผู้ปกครองควรรู้ก่อนส่งลูกเข้าเรียน EP ข้อส […]

เรียนภาษาอังกฤษ…สด หรือวีดีโอ…ดี

สอนสด Vs. สอนในวีดีโอ ถ้ามีคนบอกพี่เมว่าเมืองไทยจะมีการ […]