FMCP English Online
0Comments

Bring and Take #4หลักแกรมม่าที่ผิดกันจริ๊ง!!!!

Bring Vs. Take เอ…แล้วเราควรใช้ Bring หรือ Take ดีละ????? ก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจว่า สิ่งของที่พูดถึงนั้นกำลังออกไปจากประธาน หรือเข้าหาประธาน ถ้า...
by KruMae FMCP English