Bring and Take #4หลักแกรมม่าที่ผิดกันจริ๊ง!!!!

Bring Vs. Take เอ…แล้วเราควรใช้ Bring หรือ Take ดีละ????? ก่อนอื่นเราจะต้องทำความเข้าใจว่า สิ่งของที่พูดถึงนั้นกำลังออกไปจากประธาน หรือเข้าหาประธาน ถ้า “เข้าหา” ใช้ bring ex. Please bring the shirt to me.    กรุณาเอาเสื้อมาให้ฉันที ถ้า...