Whether and If #3 หลักแกรมม่าที่ผิดกันจัง

Whether  and  If Whether and If น้องๆมักจะสับสนในการใช้อยู่เสมอ…ลองมาดูกัน Whether — ใช้ในกรณีที่มีทางเลือกมากกว่าสองอย่าง เช่น   I don’t know whether I should go shopping.  สามารถมีทางเลือกว่าเราจะไปหรือไม่  ก็ได้...