การใช้ Your กับ You’re

Your = Possessive หรือความเป็นเจ้าของ  ปกติจะนำคำนาม เช่น Your book is on the desk. This is your teddy bear. Your school is very big. You’re = You are….   เป็นตัวย่อจ้า  เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ในกรณีดังนี้ You’re the best!   =  You are the best!...