ขั้นตอนที่ 5 :  วิธีเขียนส่วน "OBJECTIVE" ใน Resume

สิ่งที่ควรใส่บนหัวกระดาษ Resume

  • NAME: ควรเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวเข้มหนา อักษรขนาดใหญ่กว่าเนื้อหาในนั้น และใช้ตัวธรรมดา--ไม่เอียง
  • ADDRESS
  • PHONE NUMBER: ใช้เบอร์ส่วนตัว อย่าใช้เบอร์ที่ทำงาน
  • E-MAIL ADDRESS: สำคัญมาก--ไม่ควรใช้อีเมล์ที่ทำงาน
  • SOCIAL NETWORK PROFILE: เช็คโปรไฟลของตัวเองให้ดีว่ามีเนื้อหาเหมาะสม เพราะบริษัทชอบเช็คในส่วนนี้แล้ว