Check_Your_Email

กรุณาตรวจเช็คอีเมล์ของคุณเพื่อหาอีเมล์ของ FMCP English ที่ระบุวิธีการยืนยันการเข้าเป็นสมาชิก ติวโทอิค/สนทนา ทางออนไลน์ คุณจะต้องคลิกตามลิงค์ดังกล่าวเพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก ก่อนที่จะสามารถเข้าติวได้คะ  

ถ้าไม่เจอใน Inbox กรุณาเช็คที่ Junk Mail