งานเข้า!! สำหรับผู้จะสอบ “บรรจุข้าราชการ” ก.พ. ออกหลักเกณฑ์การสอบใหม่!! เพิ่ม ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย

งานเข้า!! สำหรับผู้จะสอบ “บรรจุข้าราชการ” ก.พ. ออกหลักเกณฑ์การสอบใหม่!! เพิ่ม ภาษาอังกฤษเข้าไปด้วย การสอบแบบใหม่…แบ่งออกเป็นดังนี้! 1. วิชาความสามารถทั่วไป และวิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) (1) วิชาความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) (2)...