FMCP English Online
0Comments

ให้น้องๆเล่นเกมส์–และวิธีอื่นๆที่ผู้ปกครองควรทำเพื่อช่วยให้น้องเก่งภาษาอังกฤษ

ผู้ปกครองสมัยนี้เริ่มเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้น  ความกดดันในที่ทำงาน และความต้องการในการมีทักษะภาษาทำให้ผู้ปกครองเริ่มห่วงอนาคตของลูก...
by KruMae FMCP English