โทอิคแกรมม่ากวนใจ ตอน Causative Verb

โทอิคแกรมม่ากวนใจ ตอน Causative Verb Causative Verb ตามชื่อก็แปลว่ากริยาที่ส่งผล  ในที่นี้ กริยาจะบ่งบอกการที่มีคนอื่นทำกริยาให้ประธานแทนที่ว่าประธานจะทำเอง  จึงใช้แทน Passive เพื่อแสดงให้เห็นว่าประธานเป็นเหตุให้เกิดการกระทำนั้นขึ้น Causative Verb มีอยู่สองแบบหลักๆ...