0Comments

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปต่างประเทศ (AFS, UCE, ECE และอื่นๆ) …ดีอย่างไร

เสียเงินแพงจริง…สิ่งที่ได้มาคุ้มมั้ย…ครูเมตอบปัญหาข้องใจ                 สมัยนี้การใช้ภาษาอังกฤษนั้นเป็นที่ต้องการมากขึ้น...
by Fred