0Comments

หลักการใช้ EVEN กับ EVEN SO

หลักการใช้ EVEN กับ EVEN SO ภาษาอังกฤษมีมากกว่า 12 เทนส์ ถึงแม้ว่าเราจะจำทุกเทนส์ได้ขึ้นใจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเก่งภาษาอังกฤษ 100% อย่าลืมว่าภาษามีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ประโยคมีความหมายที่ลึกซึ้งมากขึ้น ในทบความนี้ เมจะพูดถึงหลักการใช้และความแตกต่างของ EVEN กับ EVEN SO หลักการใช้ EVEN EVEN ปกติแล้วเมื่อเป็นคำนาม--แปลว่า คู่  แต่ในที่นี่--เราจะมาดูการใช้ even ในรูปแบบ ADV กันบ้าง He loses everything. He even lost his
by KruMae FMCP English