FMCP English Online
0Comments

โทอิคแกรมม่ากวนใจ ตอน Causative Verb

โทอิคแกรมม่ากวนใจ ตอน Causative Verb Causative Verb ตามชื่อก็แปลว่ากริยาที่ส่งผล  ในที่นี้ กริยาจะบ่งบอกการที่มีคนอื่นทำกริยาให้ประธานแทนที่ว่าประธานจะทำเอง  จึงใช้แทน Passive...
by KruMae FMCP English