ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why….

ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why….

ความแตกต่างในการใช้ did กับ who, what, when, where, why…. วันนี้เรามาแวะดูการใช้ DID ในเชิงคำถามของ Past Simple Tense ปกติแล้ว..did จะใช้เมื่อกล่าวถึงประโยคปฏิเศส และประโยคคำถาม เมื่อมี did ในประโยค..กริยาแท้จะเป็นแค่ช่อง 1 เช่น  I did not see that movie...