To, for และ of ความแตกต่างของทั้งสามตัวนี้และหลักการใช้ที่ถูกต้อง

หลักการใช้ of Of : ใช้ในความหมายว่า “ของ” เช่น  The first page of the book describes the author’s profile. หน้าแรกของหนังสือเล่มนี้อธิบายประวัติของผู้เขียน Of:  ใช้บอกจำนวน เช่น  I drank three cups of milk. ชั้นดื่มน้ำจำนวนสามแก้ว หลักการใช้ to To: ...