ความแตกต่างง่ายๆ ของ so กับ such

  SO กับ SUCH ไม่ใช่ตัวเอกในหนังสือแกรมม่า… แต่ออกสอบที่ไร..นักเรียนต้องสลบไปตามๆกัน เพราะสองตัวนี้ใช้ในชีวิตประจำวันพอสมควร..  เจ้าของภาษาจะชอบใช้สองตัวนี้ในการพูด และการเขียน ถึงแม้จะไม่ค่อยเป็นทางการ formal...