กรุณาเลือกข้อที่ถูกต้อง คุณมีเวลา 5 นาทีในการทำ 10 ข้อนี้ (เทียบเท่ากับการจับเวลาจริงของข้อสอบโทอิค) กรุณาลงข้อมูล ชื่อและอีเมล์ เพื่อรับผลสอบวัดระดับพื้นฐานแกรมม่าในการสอบโทอิค

1. According to a survey _______ by the Fielding Institute, advertising on the Internet accounted for 10% of total advertising.
2. Work in excess of 8 hrs per day, ______ authorized by the client, will be invoiced at 1.3 times the regular hourly rate.
3. In order to suppress harmful insects and weeds, garden maintenance companies must choose the right products and apply them ________.
4. The CEO will use her ________ in determining how the organization of the company will be conducted.
5. ________ by the audience's positive reaction to its music, the Gary Jones Band played well past midnight.
6. Ms. Smiths _________ to another branch, so your new financial advisor will be Mr. Myers.
7. The park service asks visitors to behave ________ and show respect for wildlife.
8. In spite of the rainy weather, last evening's holiday reception was ________ attended by staff researchers and administrators.
9. __________ the firm's notable achievements this past year was the opening of a new research and development center in Seoul.
10. The houses in the street are fairly close to _________; however, the fences that surround each property help to ensure privacy.

ชื่อ อีเมล์ของคุณ

LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.