Who/Whom ใช้ต่างกันอย่างไร……

Who :  Pronoun ใช้ในตำแหน่งประธานในประโยค
Whom : Pronoun ใช้ในตำแหน่งกรรมในประโยค

เช่น

Who gave whom a basketball?

ใครให้ลูกบาสใคร

ถ้าไม่แน่ใจ..  ให้แทนตำแหน่งในประโยคด้วยด้วย he/him 

เช่น

Him gave you a basketball?

He gave you a basketball?

การใช้แบบที่สองถูกต้อง  เพราะฉะนั้นเราควรใช้ Who ขึ้นต้นประโยค

เรียนภาษาอังกฤษกับพี่เม   FMCP English ชลบุรี 082-471-0226


LIKE US ON FACEBOOK!

Leave a Reply

Your email address will not be published.